13 thoughts on “Jivanatil Kahi Hasya Chitre

  1. बोलक्या रेषा फार सुंदर आहेत . जीवनावर आधारित ह्या रेषा अहेत.

  2. mahesh sawant on

    रेषा फक्त बोलतातच असे नाही तर मनावरील ताण ही कमी करतात

Leave a Reply

Your email address will not be published.